Minimaliseren vermogensbelasting

Op 14 juni 2019 ontving ik een nieuwsbericht met de volgende aanvangstekst: De Hoge Raad oordeelt dat voor de jaren 2013 en 2014 op stelselniveau het (nominale) rendement van 4% niet meer haalbaar was voor belastingplichtigen zonder daar (veel) risico voor te hoeven nemen.

Hierin wordt gesproken over de periode 2013 en 2014, maar het behoeft geen betoog dat deze gedachte ook op het moment van schrijven geldt. Rendement behalen op vermogen vergt meer risico, immers het rendement op het “veilige” spaargeld is nagenoeg nihil.

Is er dan niets aan te doen?

Er zijn zeker mogelijkheden. Een en ander hangt natuurlijk af van jouw situatie en wensen. Hierna worden een aantal opties besproken, welke in meer of mindere mate toegepast kunnen worden. Uiteraard blijft het maatwerk. Hieronder worden een aantal mogelijkheden aangegeven en wordt tevens aandacht geschonken aan erfbelasting en besparingen daarop.

Besloten vennootschap? Draag vermogen over

Indien je vermogen hebt in de vorm van banktegoeden, is het te overwegen de banktegoeden over te hevelen naar jouw (of een door jou op te richten) besloten vennootschap en daar aandelenkapitaal voor terug te ontvangen. De B.V. betaalt vennootschapsbelasting over de ontvangen rente, wat nagenoeg nihil zal zijn. Deze actie vergt wel een bezoek aan de notaris en daarmee extra kosten. Toch kan het al snel voordelig zijn, zeker als je dit geld meerdere jaren niet nodig denkt te hebben.

Aflossen hypotheek op de eigen woning

Aflossen betekent ook minder belastbaar vermogen. Extra aflossingen zijn vaak aan maxima onderhevig. Houd hier dus rekening mee als je deze optie overweegt. Als je meer aflost dan het toegestane bedrag, moet je namelijk vaak een boeterente betalen. De banken (en de overheid) wijzen ons ook op de risico’s van aflossingsvrije hypotheken. Aangeraden wordt om met name in die hypotheken af te lossen. En heb je een hypotheek waarvan de rente niet aftrekbaar is, dan levert aflossing ook nog een mooi rentevoordeel op voor alle komende jaren. Vooruitbetalen van hypotheekrente is ook een goede mogelijkheid. Bovendien is de aftrek dan tegen een hoger percentage inkomstenbelasting, omdat het percentage waartegen de aftrek wordt genoten ieder jaar afneemt.

 

Belastingvrij schenken

Heb je kinderen, dan kan het schenken van vermogen ook een vermindering van vermogensbelasting met zich meebrengen. Immers het vermogen neemt af na schenking en voor de kinderen kan gelden dat hun vermogen nog niet boven de drempel uitkomt. Dat betekent dat de kinderen geen vermogensbelasting hoeven te betalen, naast dat u minder betaald.

Schenken op papier

In het geval dat u vermogen heeft, maar geen banktegoeden (denk aan bijvoorbeeld verhuur van onroerende zaken) kunt u ook schenken op papier. Hierdoor krijgt de begiftigde een vordering op de schenker. Let wel, dit is rentedragend, waarbij de rente jaarlijks voldaan dient te worden. Overigens neemt ook door de rentebetaling uw vermogen weer af.

Schenkingsvrijstelling

Onder andere schenken aan kinderen is voor een deel vrijgesteld van schenkbelasting (ruim € 5.400). Ook voor kleinkinderen geldt een vrijstelling van schenkbelasting (ruim € 2.100).

Een schenking welke gebruikt wordt voor studie is ook vrijgesteld tot een bedrag van ruim € 54.000. Tot slot de schenking welke gebruikt wordt voor de aanschaf of verbetering van een huis. Hier geldt een vrijstelling, onder voorwaarden, van iets meer dan € 102.000. Met name is van belang of je in het verleden reeds gebruik hebt gemaakt van een ruime vrijstelling.

 

Testament opstellen

In veel gevallen is het verstandig een testament op te stellen. Dit dient bij een notaris geregeld te worden. Zonder testament is de vererving bij wet geregeld en dient men deze (algemene) regels te volgen. Al snel zal bij eigen wensen een testament nodig zijn, om deze wensen ook daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen.

Erfbelasting

In het geval van veel vermogen, levert een testament ook al snel een besparing aan erfbelasting op. Je kunt, door in het testament optimaal gebruik te maken van de vrijstellingen, zowel de juiste verdeling tussen erfgenamen en minimaliseren van erfbelasting combineren. Zoals zo vaak is dit wel maatwerk.

Het idee voor een volgende blog is er ook al: hoe maak je rendement met je vermogen ten bate van en gebruik makend van de familie. Een onderwerp wat vaak wel in de gedachten opkomt, maar vervolgens buiten beschouwing blijft.

Eens van gedachten wisselen over deze onderwerpen? Neem gerust contact op!

About the author