De bedrijfsopvolgingsregeling: wat houdt deze in?

Een fiscale regeling waar (nog) niet aan gesleuteld is, is de bedrijfsopvolgingsregeling (hierna BOR). Als u een onderneming schenkt of laat vererven, dan moet de verkrijger over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet de verkrijger uw onderneming voort? Dan kan die persoon gebruikmaken van de BOR en betaalt dan minder of geen erf-/schenkbelasting.

Wat houdt de regeling in?
Vanwege de BOR kunnen ondernemers hun bedrijf – onder bepaalde voorwaarden – tegen een gereduceerd belastingtarief overdragen aan de volgende generatie. Deze fiscale faciliteit zorgt ervoor dat de belastingheffing bij overdracht geen belemmering vormt voor de continuïteit van een onderneming.

De voorwaarden voor toepassing van de BOR zijn:

  1. Het moet gaan om een actieve onderneming.
  2. Deze onderneming wordt gedreven in de vorm van een BV, NV, VOF/Maatschap/CV/eenmanszaak. Ook vermogen dat u ter beschikking stelt aan uw onderneming kwalificeert voor de BOR.
  3. U moet als ondernemer de actieve onderneming al ten minste 5 jaren (bij schenking) of één jaar (bij overlijden) in bezit hebben.
  4. De bedrijfsopvolger die de onderneming geschonken krijgt of erft moet deze tenminste 5 jaren voortzetten.

Zoals uit de voorwaarden blijkt, valt beleggingsvermogen niet onder het bereik van de BOR. Van beleggingsactiviteiten is bijvoorbeeld sprake als u uw vermogen hebt belegd in beursgenoteerde effecten, of wanneer u (verhuurd) vastgoed ter belegging aanhoudt. Wanneer u echter uw vastgoed voor uw onderneming gebruikt, kan het vastgoed wel onder de BOR vallen.

Drijft u een onderneming in uw BV en wilt u deze overdragen met toepassing van de BOR? Dan dient u in uw BV een aanmerkelijk belang te houden. Dat betekent dat u 5% of meer van de aandelen in een BV moet bezitten. Ook wanneer uw onderneming in een dochtervennootschap wordt gedreven kan de BOR van toepassing zijn. Of dit mogelijk is hangt samen met de wijze waarop uw bedrijfsstructuur is georganiseerd. Laat u op dit punt altijd goed voorlichten, voordat u tot actie overgaat.

Wat is het belastingvoordeel?

De BOR bestaat uit drie faciliteiten, die op verzoek door de fiscus worden verleend.

  1. een voorwaardelijke vrijstelling van erf-/schenkbelasting voor de bedrijfsopvolger;
  2. uitstel van betaling voor de erf-/schenkbelasting, die niet onder de BOR is vrijgesteld en die de bedrijfsopvolger is verschuldigd;
  3. de overdrager hoeft geen aanmerkelijk-belangbelasting te betalen over de waardestijging van zijn aandelen.

De voorwaardelijke vrijstelling voor de erf-/schenkbelasting houdt in, dat de bedrijfsopvolger niet over de volle waarde van het verkregen ondernemingsvermogen erf-/schenkbelasting hoeft te betalen. Een onderneming die minder waard is dan € 1.084.851 (bedrag geldend voor 2018) kan zelfs geheel belastingvrij verkregen worden. Voor zover de waarde van de overgedragen onderneming meer is dan dit bedrag, wordt slechts 17% van dit meerdere belast.

Voor de erf-/schenkbelasting die de bedrijfsopvolger moet betalen, kan hij/zij uitstel van betaling vragen. Dit uitstel is rentedragend en duurt maximaal 10 jaar. Of uitstel aantrekkelijk is, hangt af van het rendement dat de bedrijfsopvolger maakt op de gelden die anders direct aangewend moeten worden voor betaling aan de fiscus.

Bij een vervreemding van uw onderneming (door bijvoorbeeld verkoop, schenking of overlijden) moet u als vervreemder/schenker/erflater inkomstenbelasting afrekenen over de meerwaarde van de overgedragen onderneming. Indien de BOR van toepassing is hoeft u niet af te rekenen, maar mag de inkomstenbelastingclaim doorgeschoven worden naar de verkrijger/bedrijfsopvolger.
Schenkt u de onderneming? Dan moet de verkrijger op dat moment al tenminste 36 maanden bij uw onderneming in dienst zijn. Weet u nu al dat u uw onderneming op termijn wilt schenken, zorg er dan voor dat deze eis geen belemmering wordt voor uw opvolgingsplannen. Het is zelfs een prima stap om, in het kader van financiële planning, bijvoorbeeld uw kinderen periodiek werkzaamheden te laten verrichten en daarmee op de loonlijst van uw onderneming te plaatsen. De eis van 36 maanden is dan op een praktische manier opgelost.

Rekenvoorbeeld
Een simpel rekenvoorbeeld verduidelijkt veel. Indien de waarde van de onderneming € 1.000.000 bedraagt (waarde van de actieve onderneming) dan wordt in de praktijk meestal minimaal € 183.000 aan erfbelasting bespaard en de inkomstenbelastingclaim van € 250.000 kan worden doorgeschoven.

Is de BOR geschikt voor u?

De BOR is een zeer gunstige regeling voor zowel de bedrijfsopvolger als de overdrager, maar ook zeer complex. Vanwege de gunstige fiscale faciliteiten en de complexiteit, kijkt de fiscus bij een verzoek om toepassing van de BOR doorgaans kritisch met u mee. Daarom is het verstandig om u altijd te laten bijstaan door een ter zake kundig adviseur. Neem contact op!

About the author